Regulamin

REGULAMIN


Rozdział I - DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

SERWIS – serwis informacyjny, dostępny w sieci internetowej pod ogólnodostępnym adresem internetowym: http://www.zyrardowiak.pl oraz http://www.mszczonowiak.pl

REGULAMIN – niniejszy dokument regulujący zasady działania SERWISU.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta SERWISU.

OGŁOSZENIODAWCA – firma lub osoba prywatna zlecająca umieszczenie OGŁOSZENIA w SERWISIE.

OGŁOSZENIE – krótka w treść informacja zamieszczana przez OGŁOSZENIODAWCĘ w SERWISIE, mająca na celu skontaktowanie z zainteresowanymi jego ofertą.

FORMULARZ OGŁOSZENIOWY – interaktywna część SERWISU pozwalająca na zamieszczenie ogłoszenia przez OGŁOSZENIODAWCĘ.

DZIAŁY SPONSOROWANE – działy SERWISU takie jak np. „Co? Gdzie? Kiedy?” czy „Artykuły sponsorowane” redagowane przez ADMINSTRATORA z materiałów przekazywanych przez zainteresowane instytucje lub firmy zwane dalej PARTNERAMI.

PARTNERZY – firmy współpracujące obecnie lub w przyszłości z ADMINISTRATOREM w ramach obsługi Serwisu.

ADMINSTRATOR – firma IG-tech Piotr Sulewski, ul. Kopernika 5/19, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 529-158-14-28, REGON: 017401154, będąca właścicielem SERWISU i świadcząca usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział II - ZASADY OGÓLNE

1. Korzystanie z usług SERWISU i związane z tym ewentualne podawanie informacji jest całkowicie dobrowolne.

2. UŻYTKOWNIK oraz OGŁOSZENIODAWCA zobowiązują się do korzystania z SERWISU zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego REGULAMINU.

3. SERWIS nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy OGŁOSZENIODAWCĄ a UŻYTKOWNIKIEM.

4. Wszelkie dane podawane przez OGŁOSZENIODAWCĘ są podawane dobrowolnie w celu zamieszczenia OGŁOSZENIA i nie są w jakikolwiek sposób gromadzone, przetwarzane, ani przekazywane komukolwiek przez ADMINISTRATORA. OGŁOSZENIODAWCA
w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego OGŁOSZENIA z SERWISU.

5. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie powstałe na skutek działania SERWISU, a nie wynikające z jego winy. Korzystanie z SERWISU odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko UŻYTKOWNIKA. ADMINISTRATOR nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw.

6. ADMINISTRATOR dołoży wszelkich starań co do weryfikacji prawdziwości prezentowanych OGŁOSZEŃ, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez OGŁOSZENIODAWCÓW, jak również informacje z innych działów publikujących informacje pozyskane od PARTNERÓW (np. „Co? Gdzie? Kiedy?”). ADMINISTRATOR w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych. ADMINISTRATOR nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich spowodowane treściami opublikowanymi przez OGŁOSZENIODAWCÓW, a także informacje z działów publikujących treści pozyskane od PARTNERÓW.

7. ADMINSTRATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie (bez konieczności indywidualnego informowania o tym UŻYTKOWNIKÓW), zastrzegając, że nie mogą one skutkować obniżeniem jakości lub skróceniem czasu emisji OGŁOSZENIA.

8. Wszelkie informacje dotyczące błędów w SERWISIE można zgłaszać na adres e-mail: [email protected] używając w tytule wiadomości słowa „Błąd”

 

Rozdział III - OGŁOSZENIE

1. OGŁOSZENIE może zamieścić w SERWISIE wyłącznie osoba pełnoletnia. Za prawdziwość danych i treści opublikowane w OGŁOSZENIU odpowiedzialność ponosi wyłącznie OGŁOSZENIODAWCA.

2. Szczegółowy sposób zamieszczania OGŁOSZENIA jest opisany w FORMULARZU OGŁOSZENIOWYM.

3. Niedozwolone jest zamieszczanie na łamach SERWISU treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, o charakterze pornograficznym czy jakichkolwiek innych niezgodnych z polskim prawem.

4. OGŁOSZENIE może dotyczyć wyłącznie konkretnego przedmiotu/obiektu lub usługi. Ogłoszenia reklamujące markę, sklep lub branżę usługową itp. nie będą publikowane.

5. We wszystkich OGŁOSZENIACH dopuszcza się podawanie (w ściśle określonym miejscu FORMULARZA OGŁOSZENIOWEGO) bezpośrednich linków do tych samych ofert prezentowanych w serwisach transakcyjnych lub bezpośrednich linków do stron lub materiałów firmowych.

6. W celu zamieszczenia OGŁOSZENIA należy wypełnić FORMULARZ OGŁOSZENIOWY znajdujący się w SERWISIE na stronie „Dodaj ogłoszenie”. Wypełnienie FORMULARZA OGŁOSZENIOWEGO i akceptacja REGULAMINU jest tożsama z jego akceptacją.

7. OGŁOSZENIE zostanie opublikowane w SERWISIE niezwłocznie po zweryfikowaniu jego treści przez ADMINISTRATORA. W przypadku wątpliwości ADMINISTRATOR ma prawo kontaktować się z OGŁOSZENIODAWCĄ poprzez „kanały” komunikacji podane w OGŁOSZENIU.

8. OGŁOSZENIA prezentowane w SERWISIE są bezpłatne. Czas prezentowania OGŁOSZENIA jest zależny jest od działu i szczegółowo określony w FORMULARZU OGŁOSZENIOWYM.

9. Aby skrócić czas emisji OGŁOSZENIA (usunąć OGŁOSZENIE) lub poprawić dane w nim zamieszczone należy zalogować się na konto stworzone podczas jego zamieszczania.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do limitowania ilości OGŁOSZEŃ w SERWISIE.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia OGŁOSZENIA bez podawania przyczyn.

 

Rozdział IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej SERWISU.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy sąd gospodarczy.